Overzicht van de federale organisaties


Het federaal administratief openbaar ambt staat dagelijks tot je dienst. Het is immers verantwoordelijk voor de uitbetaling van je pensioen, de terugbetaling van ziektekosten, ...

Het federaal administratief openbaar ambt omvat de organisaties vermeld in de wet van 22 juli 1993, te weten:

 1. de federale overheidsdiensten (FOD's) en het ministerie van Defensie

  Sommige FOD's zijn belast met een specifiek beleid (Financiën, Volksgezondheid, ...), andere houden zich bezig met materies die alle FOD's aanbelangen (Personeel en Organisatie, Begroting en Beheerscontrole en Informatie- en Communicatietechnologie,…).
 2. de programmatorische overheidsdiensten (POD's)

  De POD's houden zich bezig met dossiers die verband houden met maatschappelijke vraagstukken waarvoor er coördinatie nodig is tussen verschillende FOD's, zoals wetenschapsbeleid, maatschappelijke integratie, …
 3. de wetenschappelijke instellingen

  Deze instellingen hangen af van een FOD of van een POD (meestal de POD Wetenschapsbeleid). Voorbeelden: de Nationale Plantentuin van België, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, …
 4. De meeste federale instellingen van openbaar nut (ION)

  De ION’s zijn verbonden met een of meerdere FOD’s maar hebben een grotere of minder grote autonomie naargelang het type. Voorbeelden: Nationaal Geografisch Instituut, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, …
  Er zijn 4 types:
  • type A: ze staan onder het gezag van een of meerdere ministers
  • types B, C en D: deze ION’s staan onder het gezag van een beheersorgaan en staan onder de voogdij of de controle van een of meerdere ministers.
 5. de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)

  De OISZ zijn verbonden met een of meerdere FOD’s en hebben elk een specifieke taak in het beleid van de sociale zekerheid. Voorbeelden: de rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)…

Meer info:

Over de statistieken van het federale personeelExterne link

Overzicht van de federale organisaties

POD's

POD's

POD ConsumentenzakenExterne link
(De activiteiten van de POD Consumentenzaken zijn overgenomen door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Vooruitgangsstraat 50 te 1210 Brussel)
POD Duurzame OntwikkelingExterne link
De activiteiten van de POD Duurzame Ontwikkeling zijn overgenomen door het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Wetstraat 16 te 1000 Brussel (Koninklijk besluit van 21 februari 2014, Belgisch Staatsblad van 10 maart 2014Externe link)
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale EconomieExterne link 
POD WetenschapsbeleidExterne link

 

Regelgeving

Pagina laatst gewijzigd op 26 februari 2015